خانه>>بخش یک>>دلیل اینکه آدمها به سختی احساس خوشبختی می‌کنند این است که: گذشته را، بهتر از آنچه بوده می‌بینند حال را بدتر از آنچه هست وترس از آینده را بیشتر از آنچه خواهد بود، می‌دانند
بخش یک

دلیل اینکه آدمها به سختی احساس خوشبختی می‌کنند این است که: گذشته را، بهتر از آنچه بوده می‌بینند حال را بدتر از آنچه هست وترس از آینده را بیشتر از آنچه خواهد بود، می‌دانند

دلیل اینکه آدمها به سختی احساس خوشبختی می‌کنند این است که: گذشته را، بهتر از آنچه بوده می‌بینند حال را بدتر از آنچه هست وترس از آینده را بیشتر از آنچه خواهد بود، می‌دانند

https://www.sabasrm.ir/urgent-loan/