ابراهیم

عقدائی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا

مقدم زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

زهرا

نعیمی مکاری کرمانی

عضوهیئت مدیره

غلامرضا

قبادی

عضوهیئت مدیره

هاشم

بهشتی

عضوهیئت مدیره

علیرضا

اعلمی

عضو هیئت مدیره ومدیر عامل

غلامرضا

خطیب

خزانه دار