نوع وام را انتخاب نمایید

  1. مبلغ وام پرداخی 3 برابر موجودی سرمایه هر عضو می باشد
  2. درخواست مجدد وام پس از اتمام وام قبلی امکان پذیر است