علیرضا اعلمی
مدیر عامل وعضو هیئت مدیره
سیدمحمدرضا مقدم زاده
نایب رئیس
ابراهیم عقدائی
رئیس هیئت مدیره
رضا فشندی
بازرس
زهرا نعیمی مکاری کرمانی
عضوهیئت مدیره
غلامرضا خطیب
خزانه دار و عضو هیئت مدیره
احمد ابوترابیان
علی البدل هیئت مدیره
حسین قنبری
علی البدل هیئت مدیره